Regulamin

  • 1. Kostium uważa się za wypożyczony z chwilą kiedy opuści on teren wypożyczalni. Z tą chwilą żadne koszty nie będą zwracane.

  • 2. Warunkiem wypożyczenia kostiumu jest wpłacenie stosownej opłaty za usługę i kaucji ustalonej przez wypożyczalnię.

  • 3. Wypożyczalnia pobiera stosowną opłatę na podstawie cennika obowiązującą w dniu wypożyczenia.

  • 4. Wypożyczone kostiumy powinny być zwrócone w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku do stanu w jakim były wydane.

  • 5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia kostiumu klient zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość aktualnej ceny stroju bądź pokryć koszty naprawy lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. Kwotę ustala pracownik wypożyczalni.

  • 6. W przypadku nie zwrócenia stroju w ustalonym terminie pobieramy stawkę za następny dzień wg cennika

  • 7. W niektórych okolicznościach za zgodą pracownika firmy strój może być wymieniony bez dodatkowych opłat lub może być przedłużony okres jego wypożyczenia.

  • 8. Klient dokonując wypożyczenia kostiumu oznajmia, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego wszystkie postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.